kutse-robomatemaatika-rakendusprojekti

Kutse robomatemaatika rakendusprojektis osalemiseks!

 

Hea koolijuht ja põhikooli matemaatikaõpetaja!

Kutsun teie kooli osalema 2019/2020 õppeaastal kolmandat korda  toimuvas robomatemaatika uuringu rakendusprojektis. Robomatemaatika ehk robotitega toestatud matemaatikaõpe on lähenemine, kus osades matemaatikatundides kasutatakse õpperoboteid matemaatiliste mõistete visualiseerimiseks ja kinnistamiseks. Õpperobotid on programmeeritavad elektroonilised mänguasjad (LEGO EV3, LEGO WeDo, Edison, Ozobot, Dash, mBot, Beebot jt), mille kasutamise eesmärk  on suurendada matemaatikatundide atraktiivsust ning õpilaste huvi matemaatika kui õppeaine vastu.

  1. aasta kevadel läbi viidud pilootuuring (loe tulemustest http://www.miks.ee/opetajale/uudised/opperobot-matemaatikatunnis, vaata kokkuvõtvaid treilereid uurija https://youtu.be/lylIKu4Kt9g ja õpetaja-õpilase vaatevinklist https://youtu.be/zDwQ5LpB0Yg ) 10 klassi ja 208 õpilasega näitas, et ka eelneva programmeerimise ja robootika oskusteta õpetaja saab haridustehnoloogiga koostöös selliste tundide läbiviimisega hakkama ning õpilased võtavad sellise õppemeetodi hästi vastu.

2018/2019 aastal läbiviidav ja hetkel lõpufaasis olev põhiuuring üle 100 klassi ja 2000 õpilasega annab kinnitust sellise õppemeetodi rakendamise võimalikkusest üle Eesti laiemalt.

Selleks, et pakkuda Eesti õpetajatele kindlust robotitega toestatud matemaatika ja tulevikus ka teiste ainetundide läbiviimiseks, kutsun teie kooli osalema robomatemaatika rakendusprojektis. See on osa EDULABkooli-ülikooli jauuriva õpetaja koostöömudelist (http://opleht.ee/2018/11/ule-saja-eesti-kooli-katsetab-digiopet/), olles suunatud robotitega-toestatud  õpidisaini mudelite väljatöötamisele ning nende mudelite tulemuslikkuse hindamisele  põhikooli aineõppes. Uuringu oluliseks väljundiks on selles osalenud õpetajatel kujunevad  oskused ja kogemus robotite kasutamiseks nii matemaatika kui ka teiste ainetundide läbi viimisel.

Eeltingimused uuringus osalemiseks:

  1. Koolil on olemas klassikomplekt õpperoboteid ja tahvleid/arvuteid, mida saab robomatemaatika õppetööks kasutada. Klassikomplekti all mõistame kahe lapse kohta ühte robotit ja (võimalusel) iga lapse kohta tahvlit/arvutit/nutiseadet.
  2. Koolis on olemas haridustehnoloog või informaatikaõpetaja või tehnoloogiaõpetaja või robomatemaatikat varem praktiseerinud õpetaja, kes saab toetada uuringus osalevat õpetajat robomatemaatika tundide läbiviimisel.
  3. Uuringus osalev põhikooliõpetaja (1.-9. klass) viib 2019/2020 õppeaasta jooksul läbi vabalt valitud arvu robomatemaatikatunde, vähemalt ühe kuus ja soovituslikult üle kümne. Õpetaja annab selle kohta uurijale kirjaliku tagasiside läbi refleksioonipäeviku.
  4. Uuringus osalev õpetaja võtab 2019. a mais, august – detsembris, 2020. jaanuari-aprillis osa igakuistest nelja-tunnistest koosloome koolitustest Tallinnas, Tartus või Pärnus. NB! Koolitusel osalemine on kohustuslik, kui õpetaja soovib koolituse käigus luua endale sobilikke õppematerjale enese valitud robotile. 3.-6. klassi õpetajatel on võimalik valida ka eelnevates uuringutes kasutatatud näidistunnikavade hulgast (vaata lähemalt https://e-koolikott.ee/portfolio?id=22428).
  5. Uuringus osaleva õpilased täidavad matemaatika motivatsiooni ja haaratust mõõtvad eel- ja järeltestid ning iga tunni lõpus lühikese tagasiside.

Uuringusse saab eelregistreeruda kuni 10. maini antud lingil https://forms.gle/P2csTrEskC8ZtEh58. Eelregisteerumine ei kohusta uuringus osalema, kuid annab võimaluse mais ja augustis toimuvatel koolitustel osalemiseks.

Uuringusse saab registreeruda õpetaja, kes on läbinud 2019. a mai ja augusti koolituse või kellel on olemas samaväärsed eelteadmised. Uuringusse registeerumiseks digiallkirjastab koolidirektor uuringu eetikakokkuvõtte ning uuringust teavitatakse lapsevanemaid.

Lisaküsimuste korral palun kirjutage või helistage.

Janika Leoste

Haridusuuenduse tippkeskuse analüütik | Analyst in Center of Excellence in Educational Innovation (CEEI)

Haridusteaduste instituudi õpperobootika nooremteadur| Junior Researcher in Educational Robotics in School of Educational Sciences

Tallinna Ülikool | Tallinn University

(+372) 50 45 081

Leoste@tlu.ee

Narva mnt 25, 10120, Tallinn, Estonia

www.tlu.ee | www.tlu.ee/en