GTL labor

GTL Labori ja Proovikivi ülevaade

Mida GTL Labor teeb?

GTL labor arendab ja uurib õppimist, mille eesmärk on võimestada nii õppureid kui ka terveid kogukondi loovalt lahendama nii kohaliku kogukonna kui ka üleilmseid väljakutseid ning looma väärtust läbi uute algatuste ja koostöö.

Pedagoogilisest vaatepunktist on meie fookus projektipõhisel ja kogukonda kaasaval “glokaalselt transformatiivsel” õppel, mida saab ellu viia mitme aine lõimingus ning kus on oluline roll meeskonnatööl, uurimisel, kriitilisel mõtlemisel, loovusel, kommunikatsiooni- ja kodanikuoskuste arengul ning ettevõtlikkusel. Samuti soovime uurida, kuidas saaks sellise projektõppe abil lõimida formaalset ja mitteformaalset õpet, pakkudes nii noortele mitmekülgsemat arenguvõimalust ning toetust.

Kogukonnast võib seejuures mõelda kui kohalikust (nt kool, koduümbrus, küla), ühiskonnast laiemalt või kui tervest maailmast - sellest ka väljend “glokaalne”.

Pilootuuringutes osalenud õpilased on öelnud:

  • “Fakt, et asjal võib olla tulemus, motiveeris meid väga. Õppimine selle juures oli lihtsalt üks lisaväärtus selle taga.”
  • “See pani mind tundma, et saame midagi koolikogukonnas muuta ja mitte ainult läbi kooli nõukogu”

Väljakutsed ja platvorm

Et noorte ja kogukonna projektide mõju ja tähenduslikkust veelgi suurendada, plaanib GTL labor luua koos partneritega ühiskondlikult strateegilisi katusprojekte ehk “väljakutseid” ning platvormi, mis tulevikus võimaldaks laiemat koostööd ning mõju hindamist. Eesmärk on suurendada kodanike võimekust ja motivatsiooni panustada nii oma kogukondade, riigi kui globaalsetesse arengueesmärkidesse.

Alates jaanuar 2020 on GTL Labori põhiprogrammi nimi Proovikivi. Koolid ning partnerid on oodatud külastama meie veebilehte: proovikivi.ee

Kuidas on GTL Labor rahastatud?

GTL Labor on saanud rahalist toetust Haridusuuenduse tippkeskuse (HUT) uuringufondi "Living Labs" piloteerimise faasi raames, võitnud ACCOMPLISSH auhinna ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali stardiraha pärast NULA inkubaatoris osalemist. Oleme väike, aga kasvav algatus.

Kontakt

Maarja Hallik maarjah@tlu.ee

Video

Artiklid

GTL Labor sai Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetuse, KÜSK, 21.12.2019

GTL – kolme kooli kogemus, Õpetajate Leht, 20. 09.2019

Muutunud õpikäsitus: Kuidas oma kooli ja kodukohta paremaks muuta?, Õpetajate Leht, 20.09.2019

“Muudame koos Saue paremaks” GTL Labori Saue õpilased, Saue Valdur, nr 16 (40), august 2019, lk 4

Mida tähendab glokaalne?, Eesti Loodus, loodusajakiri.ee, 04.2019

ACCOMPLISSH Rewards Impactful Projects in Tallinn University, Tallinna Ülikool, 18.02.2019

Koostöö ja innovatsioon aineõpetuses – projektimeetodi rakendamise võimalusi ühiskonnaõpetuses, Õpetajate Leht, 23.03.2018