Kooli-ülikooli partnerlusprogramm Tulevikukool - Tõenduspõhine innovatsioon Eesti koolides

Töötoa organiseerijad:

  • Tulevikukooli meeskond
  • TLÜ Haridusinnovatsiooni keskus

Kirjeldus:

Pidades silmas hiljutisi teadusuuringute tulemusi, on selgelt vajadus pidevate kooliuuenduse viiside järele. Antud töötoas tutvustatakse kooli-ülikooli partnerlusel põhinevat kooliarendusmudelit Tulevikukool, mille väljatöötamisel toetuti erinevatele tõhusatele muutuste rakendumise lähenemistele nagu: õpetaja kui liider, uute praktikate koosloome ja tõenduspõhine kooliarendus. Koolide toetamine tõendite kasutamisel parendustegevustes võib muuta organisatsioonid õppivateks organisatsioonideks, kes suudavad ise oma tulemusi määratleda ja hinnata. Aastase Tulevikukooli programmi eesmärk on toetada kooli tasandil uuendusi, edendades õpetamis- ja õppimiskultuuri: 1) jagatud juhtimisega, luues tingimused õpetaja kui liiderlähenemiseks, 2) kooli ja ülikooli koostöös uute meetodite loomiseks ja 3) tõenduspõhise uuenduse juurutamine õpetamistavade jätkusuutlikuks parendamiseks. Arutelu toimub järgmiste küsimuste ümber:

  • Kuidas juhtimispraktikad toetavad innovatsiooniprotsesse koolis?
  • Kuidas uuendusprotsessis uute juhitimis- ja õpetamispraktikate koosloomist realiseeritakse?
  • Kuidas töötavad koolid tõendusmaterjalidega innovatsiooniprotsessis?

Sihtrühm:

Õpetajad, koolijuhid, poliitikakujundajad

Osalejate arv:

30

Õpiväljundid:

Osaleja teab, kuidas kavandada kooli arendusprogrammi, tuginedes kolmele elemendile: jagatud juhtimine, kooli ja ülikooli ühine uute metoodikate loomine ja tõenduspõhise innovatsiooniprotsessi juurutamine.