Õpilaste koostöö-oskuse kohta tunnis tõendusmaterjali kogumine

Töötoa organiseerijad:

  • Reet Kasepalu
  • Merike Saar
  • Luis P. Prieto
  • Pankaj Chejara
  • Anu Tammeleht
konverents-07-02

Kirjeldus:

Üldpädevused, nagu näiteks suhtluspädevus ja koostöine probleemide lahendamine, on Eesti ja Euroopa haridusreformide keskmes. Selliseid pädevusi on aga keeruline õpetada ja veelgi raskem (kujundavalt) hinnata. Töötoas tutvume kahe tööriistaga, mis aitavad õpetajal koguda tõendusmaterjali õpilaste arenevate koostööoskuste kohta. Osalejad saavad ise sellist andmekorjet realistlikus õpisituatsioonis katsetada. Töötuba viiakse läbi nii eesti kui inglise keeles.

Sihtrühm:

õpetajad ja teised haridustöötajad, kes soovivad oma tööd tõenduspõhisemaks muuta

Osalejate arv:

30-40 inimest

Õpiväljundid:

Osalejad:
  • tutvuvad võimalustega, mis aitavad õpetajal koguda andmeid õpilaste koostööoskuse kohta
  • saavad praktilise kogemuse tööriistadega, mis võimaldavad klassis erinevaid andmeid koguda
  • mõistavad klassiruumis toimuva andmekorjega seotud väljakutseid
  • jagavad kogemusi õpetamisotsuste tegemist toetava andmekorje võimalustest