Koostöine õpe tehnoloogiaga rikastatud loodusainete tundides

Töötoa läbiviijad:

  • Meeli Rannastu
konverents-06-09

Kirjeldus:

Selleks, et valmistada õpilasi ette tulevikuühiskonnaks, on vajalik õppekavasse integreerida 21. sajandi oskusi (koostöö ja suhtlemine, probleemilahendusoskus, kriitiline mõtlemine ning reflekteerimise oskus). Koostöises õppimises on keskmes õpilaste jõupingutused, mis tehakse teineteisele ideid selgitades ning õpilaste eesmärgiks on leida ühine arusaam ja strateegiad ühise probleemi lahendamiseks. Roschelle ja Teasley (1995) määratlevad koostöist õppimist kui koordineeritud, sünkroonseid tegevusi, mis tulenevad vajadusest leida üksmeel probleemi konstrueerimisel ja lahendamisel. Koostöiselt õppides lahendavad õpilased ühiselt ülesannet, kuid samas jõuab iga õppija ülesande tulemuseni individuaalselt. Koostöises õppimises on igal rühmaliikmel vaja oma panus anda ühise ülesande lahendamiseks. Koostöise õppimise protsessi on õpilased aktiivselt kaasatud kus kaasõppijad on innustajateks kuna õppimine nõuab enda ideede esitlemist, tõestamist ja kaitsmist, samuti erinevate arvamustega arvestamist. Seetõttu on koostöine õppimine suunatud õppijakesksele õppimisele, kus tunnid põhinevad õpilaste aruteludel ja aktiivsel tööl. Õpetajaid on õppeprotsessis teadmiste edasikandjate asemel pigem juhendajad ja mentorid. Varasemad uuringud koostöise uurimusliku õppe kohta arvutipõhistes õpikeskkondades on kasutanud ühiseid arvutisimulatsioone, kus koostöögrupi liikmed näevad kõik sama sisu ja väljundeid. Asümmeetrilised ülesanded pakuvad eri perspektiivse, juhiseid ja/ või ressursse, et rühmitada liikmeid ja seeläbi suurendada koostöövajadust. Go-Lab pakub arvukalt võimalusi arendada õpilaste koostööoskuseid. Koostööd saab toetada erinevaid rakendusi kasutades ja õppeprotsessi struktuuri luues ning võimaldab lihtsalt luua asümmeetrilisi ülesandeid.

Sihtrühm:

Üldhariduskoolide loodusainete õpetajad

Osalejate arv:

kuni 25

Õpiväljundid:

  • Mõtestab ja mõistab koostöise õpetamise võimalusi;
  • mõtestab erinevaid võimalusi kuidas toetada õpilaste koostööoskuste arendamist;
  • mõistab kuidas on võimalik õppetöös kasutada asümmeetrilisi simulatsioone.