Õpetaja kui õppija õppimise toetaja: Piilume õppija pähe

Töötoa organiseerijad:

  • Kati Aus (katiaus@tlu.ee)
  • Kairit Tammets (kairit@tlu.ee)
  • Paul Seitlinger (paul.seitlinger@tlu.ee)
  • Marina Kurvits (marina.kurvits@gmail.com)
konverents-06-06

Kirjeldus:

Töötoa põhieesmärgiks on arutada võimaluste üle, kuidas muuta õppimisel üldiselt silmale varjatud psühholoogiliste protsesside rolli nähtavamaks ja mõistetavamaks nii õpetajatele kui ka õppijatele endile. Esmalt kogeme mängulisi lahendusi kasutades, kuidas avaldub töömälu roll uue materjali õppimisel. Seejärel arutame, milliste töömälu eripäradega tasuks õppeprotsessi kavandamisel arvestada ning analüüsime, milline võib olla töömälu ülekoormuse mõju õppimisele ja õpimotivatsioonile. Lõpetuseks loome ühiselt ülesandestsenaariume, mis võimaldavad arvestada töömälu piirangutega ning aitavad tõsta õppijate teadlikkust iseenda töömäluprotsessidest. Soovitav on töötuppa kaasa võtta oma arvuti.

Sihtrühm:

õpetajad ja ka teised haridustöötajad, kes on huvitatud õppimisprotsessi paremast tundmaõppimisest ning soovivad saada ideid baasiliste psühholoogiliste protsessidega arvestamiseks õppetöö kavandamisel ja läbiviimisel.

Osalejate arv:

20-30 õpetajat, keda saaks panna rühmades tööle ja kasutada oma isiklikke arvuteid.

Õpiväljundid:

Osaleja on:
  • saavad omal nahal kogeda ja katsetada mängulist lahendust töömälu toimimise hindamiseks õpiprotsessis.
  • tutvuvad võimalustega töömälu piirangutega arvestamiseks õppimise toetamisel.
  • loovad koostöiselt ülesandestsenaariume, mis võimaldavad arvestada töömälu piirangutega ning aitavad tõsta õppijate teadlikkust iseenda töömäluprotsessidest.
  • analüüsivad tutvustatud lahenduste ja ideede sobivust enda õpetatava aine või muude väljakutsete kontekstis.