Digipädevused ja personaliseeritud õpitee

Töötoa organiseerijad:

  • Kerli Požogina (HITSA)
  • Linda-Helene Sillat (TLÜ)
  • Peep Küngas (HITSA)
  • Mart Laanpere (TLÜ)
konverents-06-05

Kirjeldus:

Õppijate ettevalmistamine eluks, mis on igapäevaselt seotud digitehnoloogiatega, seab suure väljakutse muuhulgas ka Eesti õpetajatele, kelle ülesandeks on arendada digipädevust oma ainetundidesse lõimituna koos ülejäänud riiklikes õppekavades kehtestatud üldpädevustega. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 seadis juba kuus aastat tagasi eesmärgiks rakendada õppimisel ja õpetamisel kaasaegset digitehnoloogiat otstarbekamalt ja tulemuslikumalt, parandada kogu elanikkonna digioskusi ning tagada ligipääs uue põlvkonna digitaristule. Ometi selgus TALISe (The Teaching and Learning International Survey) uuringust, mille fookuses on õppijate õppimist mõjutavad aspektid, et ainult alla kolmandiku õpetajatest tunneb, et on piisavalt pädevad IKT-vahendite kasutamiseks õpetamisel. Töötoas tutvustataksegi Eesti õppijatele ja õpetajatele välja töötatud digipädevusmudeleid, digipädevuste rakendamisega seotud arendustegevusi ning personaliseeritud õpitee ja digitaalse jalajälje kaardistamise võimalusi.

Sihtrühm:

Haridustöötajad, õpetajad, koolijuhid, õppejuhid, õppejuhid

Osalejate arv:

nii palju kui ruum mahutab

Õpiväljundid:

Töötoas osalenu teab õppijate ja õpetajate digipädevuse arendamisega seotud strateegilisi dokumente ning tunneb digipädevuse arendamisega seotud problemaatikat.